CONTACTAR

MIDA DEL TEXT: Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text

Logotip
Sardanes
Portada > Ajuntament > Equip de govern > Composició dels òrgans de govern: Ple, Junta de Govern i/o Comissions

Composició dels òrgans de govern: Ple, Junta de Govern i/o Comissions

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors.

Òrgans necessaris:

 • Alcaldessa
 • Tinents d’Alcaldia
 • Ple
 • Junta de Govern

PLENS MUNICIPALS

El Ple és l’òrgan legislatiu i, per tant, de representació de la sobirania popular, per excel·lència de la Corporació i està integrat per tots els regidors i regidores elegits en sufragi. El Ple adopta les seves decisions per uns sistemes de majories que variaran en el seu nivell de qualificació depenent de la matèria sobre la que es decideix. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern. El consistori està format per 11 regidors i regidores.

El Ple celebrarà sessions ordinàries cada tres mesos, el tercer divendres hàbil del mes a les 18:00 hores i, en concret, coincidint amb els mesos de gener, abril, juliol i octubre. Des de l'inici de la legislatura, l'any 2023, els plens ordinaris queden fixats, fins a final d'any, els dies 6 d'octubre i 15 de desembre.

El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions ordinàries.

El ple municipal de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló el formen 11 persones. 7 regidors/es de Junts per La Palma - CM (Sra. Anna Pscual, Sra. Míriam Díez, Sr. Jordi Segura, Sra. Míriam Redondo, Sr. Gerard Miret, Sra. Íngrid Galvis i Sra. Begoña Ponce). 2 regidors/es de La Palma Sempre - ERC - AM (Sra. Mercè Valls, Sr. Carlos González). 1 regidor del SAC (Sr. Enric Bellver) i 1 regidor del PSC (Sr. Javier Lahoz)

Les sessions són obertes.

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és un òrgan executiu col·legiat que obligatòriament ha de ser present en tots els municipis la població dels quals superi els 5.000 habitants.

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcaldessa i un terç com a màxim del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia, qui en dona compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l'alcaldessa hi hagi delegat.
Composició:

 • - Anna Pascual Roca, presidència
 • - Primera tinent d’alcaldia: Míriam Díez Piñol
 • - Segon tinent d’alcaldia: Jordi Segura Tejedor
 • - Anton Verdeny Fort, secretari-interventor

El 14 de juliol de 2023 es constitueix la Junta de govern local per a l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i per a l’exercici de les atribucions que l’alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i també les que li atribueixin les lleis.

Lloc i data de les sessions:
El primer i tercer dimarts de cada mes a les 8 del matí a l'Ajuntament.

La Junta de Govern local té les següents competències delegades pel ple municipal:

1. En matèria de personal:

 • Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
 • Aprovar les bases dels processos de selecció i de provisió de llocs de treball.
 • Resoldre les sancions del personal funcionari i laboral de la corporació.

2. En matèria de contractació:

 • L'aprovació de projectes d'obres i de serveis quan aquesta competència no correspongui al ple de la corporació.
 • Les contractacions i concessions d'obres per una quantia igual o superior a 40.000 euros (IVA exclòs); i de serveis i subministraments per import igual o superior als 15.000 euros (IVA exclòs); i sense que puguin superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas, els 6 milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys i l'import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Seran igualment competència de la Junta de Govern Local els actes d'execució i gestió d'aquests contractes, com ara l'aprovació de les certificacions que se'n derivin, la modificació dels contractes, les revisions dels preus, les devolucions de garanties, la resolució de contractes, etc.
 • Els contractes administratius especials i contractes privats que siguin competència de l'Alcaldia.

3. En matèria d'urbanisme i activitats:

 • La concessió de les llicències d'obres majors.
 • La concessió, denegació i/o revocació de totes les llicències, permisos i autoritzacions municipals ambientals, incloses les d'espectacles públics i activitats recreatives, i la seva revisió periòdica, així com el requeriment d'adopció de noves mesures correctores.
 • L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. Aquesta facultta inclou l'aprovació de qualsevol instrument de planejament i de gestió que la legislació urbanística no atribueixi expressament al pla municipal o sigui atribuïda expressament a l'Alcaldia.

4. En matèria de patrimoni:

 • La concessió de béns, arrendament i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i alienació del patrimoni quan, d'acord amb la legislació de contractes de les administracions públiques en cada moment vigent, siguin competència de l'Alcaldia.

5. Altres matèries:

 • La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
 • La sol·licitud i l'acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions.
 • L'atorgament de beques, incloses les de menjador, i ajuts socials.
 • L'aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells convenis que instrumentin la concessió d'una subvenció nominativa.

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 2023-2027

La Comissió Informativa General estarà composta pels següents membres del consistori municipal:

 • Presidenta: Anna Pascual (Junts per La Palma)
 • Vocal: Míriam Díez (Junts per La Palma)
 • Vocal: Míriam Redondo (Junts per La Palma)
 • Vocal: Gerard Miret (Junts per La Palma)
 • Vocal: Mercè Valls (La Palma Sempre-ERC)
 • Vocal: Enric Bellver (SAC)
 • Vocal: Francisco Javier Lahoz (PSC)

1. Competències:

 • Correspon a aquest òrgan l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació. Així mateix, podrà conèixer i informar sobre les qüestions relaciones amb l’elaboració i tramitació del pressupost general.

2. Periodicitat i règim:

 • La Presidenta de la Comissió Informativa convocarà les sessions de forma rotativa quan hi hagi assumptes de la seva competència. Les reunions de la Comissió no seran públiques, però la Presidència podrà convidar a assistir-hi aquelles persones que per la seva relació amb els temes a tractar es consideri convenient.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES LEGISLATURA 2023-2027

La Comissió Especial de Comptes estarà composta pels següents membres del consistori municipal:

 • Presidenta: Anna Pascual (Junts per La Palma)
 • Vocal: Jordi Segura (Junts per La Palma)
 • Vocal: Míriam Redondo (Junts per La Palma)
 • Vocal: Gerard Miret (Junts per La Palma)
 • Vocal: Mercè Valls (La Palma Sempre-ERC)
 • Vocal: Enric Bellver (SAC)
 • Vocal: Francisco Javier Lahoz (PSC)

1. Competències:

 • Correspon a aquest òrgan l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació. Així mateix, podrà conèixer i informar sobre les qüestions relaciones amb l’elaboració i tramitació del pressupost general.

2. Periodicitat i règim:

 • La Comissió Informativa Especial de Comptes celebrarà sessions quan les convoqui la Presidenta i, en tot cas, abans de l’adopció pel ple de qualsevol acord relatiu als comptes anuals de la corporació. Les reunions de la Comissió Informativa Especial de Comptes no seran públiques, però la Presidència podrà convidar a assistir-hi aquelles persones que per la seva relació amb els temes a tractar es consideri convenient.

 

Tota la informació exposada anteriorment es pot consultar al document adjunt en relació a l Decret de Constitucuó de la Junta de Govern local i l'Acord de Creació i Composició de les Comissions Informatives Permanents:

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de la Palma de Cervelló

c/ Sant Cristòfol, s/n.

Telèfon: 93.672.02.02 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-5831301-F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona