CONTACTAR

MIDA DEL TEXT: Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text

Logotip
f3
Portada > Ajuntament > Equip de govern > Composició dels òrgans de govern

Composició dels òrgans de govern

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: PLE, JUNTA DE GOVERN I/O COMISSIONS INFORMATIVES

EL PLE

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors.

Òrgans necessaris:

•Alcalde

•Tinents d’Alcalde

•Ple

•Junta de Govern

PLENS MUNICIPALS

El Ple és l’òrgan legislatiu i per tant, de representació de la sobirania popular, per excel·lència de la Corporació i està integrat per tots els regidors i regidores elegits en sufragi. El Ple adopta les seves decisions per uns sistemes de majories que variaran en el seu nivell de qualificació depenent de la matèria sobre la que es decideix. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern. El consistori està format per 11 regidors i regidores.

El Ple tindrà sessió ordinària cada dos mesos, reunint-se el segon divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a 2/4 de 7 del vespre, si s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que sobrepassi de deu dies.

El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions ordinàries.

Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. Si hi ha algun tema urgent es pot convocar una junta de govern extraordinària.

El ple municipal de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló el formen 11 persones. 5 regidors/es de La Palma Sempre (Sr. Xavier González, Sra. Rosa Escobar, Sr. Daniel Muxí, Sr. Roc Sanarau i Sr. David Serlavós). 4 regidors/es de Junts per la Palma (Sra. Anna Pascual, Sr. Jordi Segura, Sra. Míriam Diez i Sra. Laura Prieto). 1 regidor d'ERC (Sr. Enric Bellver) i 1 regidor del PSC Sr. Javier Lahoz)

Les sessions són obertes.

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és un òrgan executiu col·legiat que obligatòriament ha de ser present en tots els municipis la població dels quals superi els 5.000 habitants.

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un terç com a màxim del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia, qui en dona compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i exerceix
les competències que l'alcalde i el ple hi deleguin.
Composició:
Xavier González Alemany, presidència
Primer tinent d’alcalde: Maria Rosa Escobar Olivas
Segon tinent d’alcalde: Daniel Muxi Hernández
Miquel Sigalat, secretari-interventor

El 15 de juliol de 2019 es constitueix la Junta de govern local per a l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i per a l’exercici de les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i també les que li atribueixin les lleis.

Lloc i data de les sessions
El primer i tercer dimarts de cada mes a les 8 del matí a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta.
Si hi ha algun tema urgent es pot convocar una junta de govern extraordinària.

La Junta de Govern local té les següents competències delegades pel ple municipal:

1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.

3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà
concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.

4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost - llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives
en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior i sigui inferior al 25% -tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de béns immobles o de béns mobles quan estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. I quan estant previstes en el pressupost superin el percentatge indicat per a les
adquisicions

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES LEGISLATURA 2019-2023

Segons la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, a la Comissió Especial de Comptes li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Aquesta comissió es reuneix quan hi ha temes a aprovar per ple relacionat al hisenda (compte general, pressupostos, etc.) No té data fixa

La componen dos membres de LPS, dos de JxCat, un del PSC, un d'ERC i l'alcalde.

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de la Palma de Cervelló

c/ Sant Cristòfol, s/n.

Telèfon: 93.672.02.02 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-5831301-F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona