CONTACTAR

MIDA DEL TEXT: Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text

Logotip
Ermita
Portada > Ajuntament > Tràmits en línia

Tràmits en línia

SEU ELECTRÒNICA

La Seu electrònica és l'espai virtual que té a disposició la ciutadania per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló sense  condicionaments ni d’horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i cada dia de l'any.

Enllaç a la Seu electrònica


QUEIXES, SUGGERIMENTS I PROPOSTES

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Normativa reguladora:

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:


E-TRAM

L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de tràmits i sol·licituds en línia integrat a la plataforma del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya)

Des d’aquí, els ciutadans poden:

- Presentar una instància genèrica.
- Domiciliar tributs, taxes, etc.
- Demanar cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal.
- Sol·licitar informació; presentar queixes i suggeriments.
- Sol·licitar comunicats o assabentats d'obres (*)
- Sol·licitar llicències urbanístiques d’obres (**)
- Sol·licitar comunicats i llicències d’activitats.
- Sol·licitar informes i certificats urbanístics d'obres i d'activitats.
- I moltes gestions més.

(*) Per a actuacions sense necessitat de projecte tècnic: obres sense enderrocs de parets / sense canvis de distribució de parets / sense apertura de noves finestres i/o portes / sense afectacions sobre l’estructura de l’edifici.
Per sol.licitar aquest tràmit, s’haurà de sol.licitar “Comunicació d’obres excloses de llicència”.

(**) Per a actuacions amb necessitat de projecte tècnic: obres amb enderrocs de parets / amb canvis de distribució de parets / amb apertura de noves finestres i/o portes / amb afectacions sobre l’estructura de l’edifici.
Per sol.licitar aquest tràmit, s’haurà de sol.licitar “Instància genèrica” i adjuntar aquest imprés degudament emplenat, junt amb la resta de documentació requerida en ell.

 

E-FACT - FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
 • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats que tot seguit es relacionen, en un import superior a 5.000 €:

 • societats anònimes;
 • societats de responsabilitat limitada;
 • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
 • establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
 • unions temporals d’empreses;
 • agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titolització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

La factura electrònica ha de tenir el format Facturae i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES)

Disposicions generals

Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

 • Oficina comptable: L01089058 Ajuntament de la Palma de Cervelló
 • Òrgan gestor: L01089058 Ajuntament de la Palma de Cervelló
 • Unitat tramitadora: L01089058 Ajuntament de la Palma de Cervelló

Enviament de la factura?

E-fact de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de la Palma de Cervelló

c/ Sant Cristòfol, s/n.

Telèfon: 93.672.02.02 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-5831301-F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona