CONTACTAR

MIDA DEL TEXT: Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text

Logotip
f11
Portada > Ajuntament > Equip de govern > Competència i calendari dels òrgans de govern

Competència i calendari dels òrgans de govern

COMPETÈNCIES I CALENDARI DE TREBALL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 • La Junta de Govern local té les següents competències delegades per l’alcaldia:
 • Aprovar plans d’actuació municipals.
 • Formar les propostes, prèviament al seu coneixement pel Ple, del pressupost, el programa d’inversions municipals, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, els instruments per a la fixació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, el nombre i règim del personal eventual, les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització, els contractes i les concessions que siguin competència del ple, i de l’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials.
 •  Aprovar la liquidació del pressupost, la proposta de compte general que se sotmetrà dictamen de la comissió especial de comptes i els comptes de recaptació i de gestió de multes confeccionats per la Diputació de Barcelona.
 •  Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases selectives per a l’accés a la funció pública i per a la provisió de llocs de treball.
 •  L’acceptació de subvencions atorgades pels diferents ens públics.
 •  Les alienacions de patrimoni que no facin referència a sobrants de via pública o efectes que han esdevingut ineptes pel seu servei i únicament presenten un valor residual.
 •  La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
 •  L’exercici d’accions judicials i administratives i l’informe municipal en procediments d’altres administracions, llevat que, per raó de la necessitat d’actuar dins d’un termini, no sigui possible el seu coneixement per la junta de govern local.
 •  L’aprovació inicial de plans parcials, plans parcials de delimitació, plans especials i plans de millora urbana, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització, les resolucions de cadascuna de les peces separades que integren el procediment expropiatori, quan s’executi per causa urbanística i l’acte administratiu que perfeccioni els contractes de dret públic sobre potestats i actes que versin sobre matèria urbanística.
 • La resolució de procediments, llevat quan es produeixi per caducitat, sobre llicències urbanístiques, mediambientals, sanitàries, funeràries i en matèria de transports, si:
 1.  En matèria d’urbanisme, es requereix que un projecte assumit per facultatiu acompanyi la sol.licitud i per a les llicències funeràries i en matèria de transports.
  2. En matèria d’activitats, si aquestes no són innòcues.
 •  Les concessions demanials i l’atorgament de llicències que legitimin utilitzacions del domini públic per altres administracions o per particulars que tingui per objecte aprofitaments requerits per a la ubicació temporal de maquinària, eines, materials o altres béns mobles emprats en la realització de construccions, instal·lacions o obres, la llicència urbanística legitimadora de les quals hagi estat atorgada per la junta de govern local.
 •  Les liquidacions tributàries vinculades a procediments que es trobin delegats a la junta de govern local.
 •  L’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions, de les convocatòries disposades a la seva empara i la resolució d’aquestes i l’atorgament de subvencions que no segueixin procediments de lliure concurrència.
 • L’aprovació de memòries valorades i l’aprovació inicial i definitiva de projectes d’obra municipal ordinària quan aquestes no siguin competència de Ple.
 •  L’aprovació dels expedients de contractació.

Així mateix, la Junta de Govern local té les següents competències delegades pel ple municipal:

1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.

3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.

4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost - llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior i sigui inferior al 25% -tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de béns immobles o de béns mobles quan estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. I quan estant previstes en el pressupost superin el percentatge indicat per a les adquisicions.

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de la Palma de Cervelló

c/ Sant Cristòfol, s/n.

Telèfon: 93.672.02.02 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-5831301-F

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona